PKK – Profil Kandydata na Kierowcę

pkk profil kandydata na kierowcę

 

Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

  1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  3. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  4. zgodę rodziców- jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy nie ukończyła 18-ego roku życia (istnieje możliwość rozpoczęcia szkolenia na trzy miesiące przed 18-ką);
  5. kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

 

Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz wydaje osobie jego numer identyfikujący PKK.

Wroć do działu Porady